سیستم های امنیتی و حفاظتی(نور مادون قرمز)

منبع نوری متناوب فرستنده باعث ایجاد قدرت تمایز این امواج نوری با سایر نور ها (نور های متوالی مانند نور خورشید)توسط گیرنده می گردد.یک مدار در گیرنده پرتوهای متناوب را از امواج متوالی متمایز می سازد.

سیستم های امنیتی و حفاظتی( نور مادون قرمز )

نور مادون قرمز با چشم انسان قایل رویت نیستولی با استفاده از دوربین های  حساس به نور قرمز  این پرتو  قابل رویت میباشد.

توجه داشته باشید این نور فقط زمانی قابل رویت است که از مقابل به آن نگاه کنید و از طرفین غیر قابل رویت میباشد.مقایسه کنید این نور را با نور چراغ قوه در تاریکی که در تاریکی تابیده می شود نه تنها از مقابل بلکه از طرفین نیز این نور قابل رویت می باشداما در مورد نور مادون قرمز از طرفین قابل رویت نیست بر خلاف آنچه که در رساناهای گروهی شرح داده شده است شناسایی مکان منبع پرتو های فتو الکتریک حتی با استفاده از تجهیزات برای فرد سارق غیر ممکن خواهد بود.

نور مادون قرمز

انتشار پرتو و ردیابی منطقه

فرستنده و گیرنده امواج مادون قرمز سیستم های بصری (عدسی و آیینه) را برای متمرکز کردن نور مادون قرمز بکار می برند در مخابره کننده امواج،برای اطمینان از اینکه پرتو ها نا حد امکان مسیر را طی کنند و لنز و آینه بکار برده میشوند. اپتک های موجود در دریافت کننده این امکان را بوجود می آورند که نور مادون قرمز تماما توسط گیرنده جذب شود و حتی نور های خارج شده از مسیر نیز جذب نماید.پرتو های استاندارد نوری بکار گرفته شده مادون قرمز در فرستنده فشرده شده و به شکل یک مخروط که فقط از نظر پهنا گسترش می کنند به سمت گیرنده حرکت می کنند و دریافت کننده طوری طراحی شده که نور های فرستنده را ردیابی می کند وقتی گیرنده طوری نصب گردد که نزدیک به مرکز این شکل مخروطی باشد و امواج را به سمت فرستنده برگرداند پرتو ها تنظیم و هم تراز شده اند آن ناحیه ای که نور در آن مادون قرمز مخابره و دریافت می شود بعنوان منطقه ردیاب معرفی می گردد.

www.rasamco.ir

سخت افزارسازان رسام

021-88916789