مساله امنیتی از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام است

مساله امنیتی از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت :
راه اندازی تماس صوتی تلگرام از اختیار وزارت ارتباطات خارج شده و راه اندازی مجدد آن در گرو تصمیم گیری جدید مقامات قضایی است

مسائل امنیتی از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام است

 

مساله امنیتی از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام است

 

و این داستان که برخی مطرح می کنند مبنی بر اینکه که چرا تماس صوتی برخی شبکه های مجازی متوقف نشده است

اما تماس صوتی تلگرام قطع شده به دلیل کاربران زیاد برنامه تلگرام است

که نظارت بر آن را سخت تر می کند

www.rasamco.ir

سخت افزار سازان رسام

021-88916789