ارسال موقعیت مکانی در گوگل مپ

اشتراک گذاری موقعیت مکانی از طریق گوگل مپ

اکنون می توانید با استفاده از گوگل مپ موقعیت مکانی کنونی خود را برای دیگران ارسال کنید و همچنین موقعیت مکانی دوستانتان را نیز پیگیری کنید.