تحقق مسئولیت اجتماعی

گامی جدید در تحقق مسئولیت اجتماعی رسام

همکاری رسام و انجمن حمایت از کودکان کار در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت سخت افزارسازان رسام در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود در قبال کودکان کار فعالیت های بسیاری را انجام میدهد. اکنون درپی حصول توافقاتی مابین شرکت رسام و انجمن حمایت از کودکان کار، بخشی از سود فاکتورهای خرید شما عزیزان از مجموعه …

گامی جدید در تحقق مسئولیت اجتماعی رسام ادامه »