آدرس های ipv4 تمام شد

آدرس های IPv4 جهانی تمام شدند

امروز ، در ۱۵:۳۵ UTC + 1 در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ ، ما آخرین IPv4 باقی مانده خود را اختصاص دادیم.اکنون آدرس های IPv4 تمام شده اند.