زمانی برای منسوخ شدن MP3

زمانی برای منسوخ شدن MP3 زمانی برای منسوخ شدن MP3 فرمت‌های صوتی فراوانی هستند ولی  MP3 به خیلی دلایل مانند حجم کم و پشتیبانی توسط اکثر نرم افزارها، آشناترین آن‌ها محسوب می‌شود. ولی حالا دیگر این فرمت باوجود تمامی مزایا، در چند وقت آینده بازنسشته خواهد شد چراکه بوجود آورندگان آن اعلام کرده‌اند که دیگر …

زمانی برای منسوخ شدن MP3 ادامه »